Nasza szkoła

Informacja-Administrratora-Danych-osobowychze-strony-www-1

Szkoła Muzyczna I Stopnia jest szkołą prywatną. Rozpoczęliśmy działalność 1 września 1997r.

oferując podstawowe kształcenie muzyczne  na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , który jest organem nadzorującym szkołę. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, które uzyskała po kontrolach działalności dokumentacji i kwalifikacji kadr. Oznacza to, że Szkoła wystawia świadectwa honorowane na terenie całego kraju.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się 2-3 razy w tygodniu,  we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli terminach (po zajęciach w szkołach ogólnokształcących).

W szkole realizowana jest siatka godzin oraz program nauczania obowiązujący wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu sześcio  i czteroletnim zgodnie z Regulaminem rekrutacji

(Regulamin rekrutacji).

Wniosek1 (1)
umowa_o_przyjecie1
załącznik-nr-5-zaświadczenie-lekarskie-o-braku-przeciwskazan-do-podjecia-nauki-w-szkole-muzycznej

Przedmiotem głównym w szkole jest nauka gry na wybranym przez kandydata instrumencie:

Obecnie pracujemy w  sekcjach:

· fortepianu,

.  skrzypiec

.  gitary,

O Oprócz  zajęć indywidualnych, w tym fortepian dodatkowy (dla instrumentalistów z wyjątkiem pianistów) obowiązują uczniów, w zależności od klasy następujące  zajęcia grupowe:

  • kształcenie słuchu,
  • rytmika,
  • audycje muzyczne
  • chór/ zespół.

II- przedmiot nadobowiązkowy

 śpiew/ zespół wokalny

Tygodniowo stanowi to od 5 (kl. I-III) do 8 (kl. IV-VI) godzin dydaktycznych.

KADRA NAUCZYCIELSKA

Nauczyciele Szkoły są absolwentami studiów magisterskich Akademii Muzycznych i uczelni artystycznych na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz metodykę nauczania gry na instrumencie. Nauczyciele spełniają kwalifikacje formalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Szkolny PLAN NAUCZANIA

Plan nauczania (siatka godzin) określa rodzaj i ilość zajęć w poszczególnych latach nauki, jest on zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Od roku szkolnego 2017/2018 w szkołach muzycznych całego kraju funkcjonuje następująca siatka zajęć obowiązkowych:

Cykl sześcioletni

Plan nauczania klas I – III

1.                   Instrument główny                             2 x 30 minut

2.                   Zajęcia z akompaniamentem               X

3.                   Kształcenie słuchu                              2  x 45 minut

4.                   Rytmika                                                   1 x 45 minut

5.                   zespół/ chór dla chętnych                   1 x  45 minut

Plan nauczania  klasy IV – VI

1.                  Instrument główny                           2 x 45 minut

2.                  fortepian dodatkowy                        1 x 30 minut  (w kl. V i VI)

3.                  Zajęcia z akompaniamentem                 X

4.                  Kształcenie słuchu                            2 x 45 minut

5.                  Audycje muzyczne                            1 x 45 minut (kl. IV – VI)

6.                  Zespół/chór                                       2 x 45 minut  lub

Objaśnienia:

Poz.1  Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Poz.2  Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

3. Zajęcia z akompaniamentem realizowane są w wymiarze 15 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny rozliczane są semestralnie. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu  z dyrektorem szkoły. Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas fortepianu.

Poz.4-5 Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 10 do 16 uczniów.

Poz.6-7 Zajęcia prowadzone są w grupach od 10-16 uczniów i prowadzone są odpowiednio do stopnia zaawansowania uczniów i specjalności. Liczbę zespołów i grup wokalnych ustala dyrektor szkoły.

Czteroletni cykl nauczania

poz.                zajęcia edukacyjne                          ilość zajęć tygodniowo

1.                   instrument główny                           2 x 45 min. (kl. I -IV)

2.                   kształcenie słuchu                            2 x 45  ”  (kl. I – IV)

3.                   audycje muzyczne                            1 x 45  ”   (w kl. II- IV)

4.                   fortepian dodatkowy                       1 x 30  ”    (kl. III i IV  dla instr. dętych i szarpanych)                                                                     

5.                   zespół wokalny lub kameralny     2 x 45 min. (kl. II- IV)

6.                   zajęcia z akompaniamentem             X

7.                   zajęcia nadobowiązkowe – wokal (dodatkowa odpłatność w zależności od ilości godzin).                                                                                                        

Objaśnienia:

Poz. 1.        Zajęcia indywidualne.

Poz. 2-3.  Zajęcia grupowe liczące do 12 uczniów.

Poz. 4. Zajęcia indywidualne dla klas III i IV. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu nauczania lub lat nauki po zrealizowaniu podstawy programowej.

Poz. 5. Zajęcia w grupach prowadzone odpowiednio do stopnia zaawansowania ucznia i specjalności.

Poz. 6. Zajęcia realizowane są w wymiarze średnio 15 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny są rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia nie są oceniane i nie obowiązują uczniów klas fortepianu, akordeonu i gitary. Organizację zajęć ustala nauczyciel instrumentu głównego z dyrektorem szkoły.

7. zajęcia grupowe

Kalendarz roku szkolnego jest zbieżny z terminami zajęć szkolnych w szkołach ogólnokształcących województwa lubelskiego.

Kalendarz nie uwzględnia zajęć odwołanych przez władze oświatowe lubelszczyzny, tj. zjazdy, wybory, kongresy itp.

ZAPISY I EGZAMINY WSTĘPNE

Zapisy i egzaminy do Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nałęczowie odbywają się do końca sierpnia. W powszechnych przesłuchaniach klas programowo najmłodszych do końca czerwca i na początku września oraz  indywidualnie po uzgodnieniu terminu z Rodzicami/opiekunami prawnymi. Każdego roku prowadzimy nabór uzupełniający. Rodzice powiadamiani są pisemnie o pozytywnych predyspozycjach muzycznych dzieci lub ustnie zaraz po przesłuchaniu koandydata . Rodzice lub opiekunowie dziecka proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym dniu na zebranie informacyjne do wybranej lokalizacji w szkole. Rekrutacja uczniów odbywa się według Regulaminu Rekrutacji.


EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

Egzamin sprawdzający predyspozycje muzyczne dzieci odbywa się indywidualnie i w powszechnych przesłuchaniach klas 0/1. Po egzaminie dyrektor szkoły informuje o wynikach przesłuchania, a egzaminatorzy doradą odpowiedni dla dziecka instrument. Po przesłuchaniu, rozmowie i podpisaniu umowy należy opłacić wpisowe oraz wnieść opłatę za naukę w szkole do 5-go każdego miesiąca z góry. Każdego roku Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują wpłat na fundusz instrumentalny. Szkoła nie pobiera tzw. „Wpisowego”.

Szczegółowe informacje o egzaminach można uzyskać pod numerami telefonów:

tel/fax. 0-81 501 51 11

0 785 778 963

adres do korespondencji:

PSM I st. im. I.J. Paderewskiego

24-150 Nałęczów

ul. Partyzantów 8

Koszty Kształcenia w Szkole Muzycznej I Stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie:

 

Przesłuchania powszechne klas programowo najmłodszych, są nieodpłatne.

Egzamin wstępny – nieodpłatny

Fundusz instrumentalny na rok szkolny 2018/2019 (płatne co roku do 5 września)

70,00 zł.

Czesne płatne (do dnia 5-go każdego miesiąca z góry)  za miesiące od września do sierpnia następnego roku

240,00 zł/m-c przez 12 miesięcy lub:

od września do czerwca 280,00 za miesiąc.

Rabaty:

W przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa przewidujemy następującą obniżkę:

1. drugie dziecko – 10 zł

230,00 zł/ m-c  przez 12 miesięcy /lub 270,00 zł/m-c – przez 10 miesięcy/,

2. trzecie dziecko- bonifikata 20 zł.

220,00 zł/ m-c  /lub 260,00 zł /

3. kolejne dziecko – bonifikata 30 zł

210,00 zł/m-c /lub 250,00 zł./m-c/

Rodzice mają obowiązek terminowego uiszczania opłat.

 

Konsultacje

Szkoła prowadzi konsultacje muzyczne oraz zajęcia rytmiczne, umuzykalniające  dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia te obejmują; ćwiczenia ruchowe, gry i zabawy muzyczne, naukę śpiewu, proste układy choreograficzne.

Rodziców zainteresowanych taką formą umuzykalniania dzieci zachęcamy do współpracy. Możliwy jest zapis dzieci w czasie trwania roku szkolnego.

I. Cele i zadania

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające odbywające się w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy szkole i mają  na celu rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności i zainteresowań muzycznych, doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu rytmiki, śpiewu, poczucia rytmu oraz rozwijanie wrażliwości i twórczej postawy wobec świata.

Cele , o których mowa realizowane są poprzez prowadzenie zajęć praktycznych obejmujących m. in.:

· ćwiczenia ruchowe,

· gry i zabawy muzyczne,

· śpiew

· proste układy choreograficzne

II Organizacja zajęć.

W/w zajęcia są zajęciami grupowymi. Uczestnikom zajęć przysługują 4 spotkania miesięcznie. Spotkania trwające 45 minut odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy są realizowane w innym, dogodnym dla uczestników i nauczyciela terminie.

Przedłużająca się nieobecność na zajęciach (np. spowodowana chorobą) nie ma wpływu na wysokość miesięcznej opłaty, chyba, że wcześniej została uzgodniona z dyrektorem szkoły.

III Odpłatność

Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających ustalana jest przez dyrektora szkoły.  W/w opłata uiszczana jest z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca. Rodzice mają obowiązek terminowego uiszczania opłat z tytułu uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Opłata z tytułu uczęszczania na zajęcia grupowe wynosi 40,00 zł/m-c od ucznia.

IV W ognisku działają także sekcje instrumentalne:

·Fortepian

·gitara

·skrzypce

·śpiew

(z możliwością rozszerzenia w zależności od zapotrzebowania).

Uczniowi przysługują 4 jednostki lekcyjne (60 min) w miesiącu.

Opłata z tytułu  indywidualnych zajęć instrumentalnych wynosi:

55,00 zł  za godzinę lekcyjną.

Wynajem instrumentu:

gitara, skrzypce – 30,00 zł/m-c, klawisz – 65,00 zł./m-c. Rodzice są zobowiązani do naprawienia ewentualnie wyrządzonych zniszczeń lub odkupienia uszkodzonych instrumentów.

 

Rodzice (opiekunowie prawni), pełnoletni uczeń mają obowiązek regularnego uiszczania opłat.

Druki do pobrania:

Oferta-edukacyjna-1 (1)
OGNISKO wzorcowy
UMOWA KONSULTACJE _ PUSTY ZNAJDŹ