Samorząd uczniowski

Pobierz plik do druku: prawa i obowiązki ucznia

Pobierz plik do druku: regulamin samorządu uczniowskiego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2011/2012

jest Pani Barbara Cedrowska

Samorząd Uczniowski Prywatnej Szkoły Muzycznej reprezentują:

REGULAMIN UCZNIA

PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

im. l.J. Paderewskiego

w Nałęczowie

UCZEŃ ma PRAWO do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu nauczania i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

2. Rozwijania zdolności i zainteresowań.

3. Opieki wychowawczej.

4. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną; ochrony i poszanowania jego godności osobistej i dobrego imienia.

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

6. Sprawnej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli

postępów w nauce.

7. Przystąpienie do egzaminów sprawdzających zgodnie z zasadami klasyfikacji,

oraz PSO i WSO.

8. Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści

lekcji dla osiągnięcia niezbędnych umiejętności manualnych i teoretycznych.

9. pomocy nauczyciela w przypadku na trafienia na trudności.

10. Reprezentowania szkoły w konkursach i przesłuchaniach, zgodnie ze swoimi

możliwościami i umiejętnościami.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1. Przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i szkolnych regulaminach.

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

3. starannego i sumiennego przygotowania do zajęć instrumentalnych i

teoretycznych.

4. Kształtowania nawyku codziennych ćwiczeń na wybranym instrumencie oraz

ćwiczeń kształcących słuch a także starannego odrabiania prac domowych z zajęć

teoretycznych.

5. Przestrzegać kultury w odniesieniu do nauczycieli i kolegów oraz innych

pracowników i osób, z którymi spotyka się również poza szkołą.

6. Dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

7. Niezwłoczne zgłaszanie nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu,

instrumentów i pomocy naukowych.

8. Nie zgłoszone a stwierdzone przez nauczycieli zniszczenia, mogą spowodować

obciążenia finansowe rodziców/ opiekunów prawnych.

9. zachowania zasad higieny osobistej.

10. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole.

11. Systematycznego i czynnego udziału w zajęciach lekcyjnych.