Stypendium socjalne

Pobierz dokument do druku: regulamin przyznawania stypenduim socjalnego

Podstawa prawna do regulaminu

 1. Art.91, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z r. 1992 Nr 26, poz. 113,54, 254),

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów

( Dz. U. Nr 74, poz. 350, zm. 1997 Nr 51, poz. 326).

& 2.

Formy pomocy materialnej

1.      Formami pomocy materialnej świadczonej uczniom PSM im. I. J. Paderewskiego

W Nałęczowie może być:

a). Stypendium socjalne,

b). Stypendium za osiągnięcia muzyczne.

2.      Uczniowi może być przyznane tylko jedno lub dwa świadczenia.

3.      Wysokość i ilość udzielonych świadczeń uzależniona jest od środków finansowych MK i DN oraz w miarę możliwości i budżetu szkoły.

4.      Wysokość świadczeń ustalana jest w zależności od obowiązującej w danym roku kwoty zasiłku rodzinnego oraz minimum socjalnego.

&3.

Komisja socjalna

1.      Świadczenia socjalne przyznaje komisja socjalna na wniosek ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy.

2.      Komisję na okres jednego roku powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RP i RR.

3.      W skład komisji Socjalnej wchodzą:

–         przewodniczący

–         2 członków

4 viagra from canada.      W pracy komisji socjalnej mogą uczestniczyć wychowawcy uczniów, przedstawiciel RR, przedstawiciel młodzieży.

5.      Uchwały komisji zatwierdza dyrektor szkoły.

6.      Z posiedzenia komisji Socjalnej sporządza się protokół.

& 4.

Warunki uzyskania pomocy socjalnej

1.      Decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego Komisja podejmuje po   zbadaniu

sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

2.      Komisja bierze pod uwagę:

–         oświadczenie i dokumenty stwierdzające wysokość dochodów,

–         liczbę członków rodziny, w tym liczbę dzieci w wieku szkolnym,

–         rzeczywisty poziom życia rodziny,

–         pogorszenie sytuacji materialnej, w wyniku np. choroby członka rodziny

lub utraty pracy członka rodziny,

–         inne okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję o przyznaniu pomocy

materialnej.

& 5.

Zasady przyznawania pomocy socjalnej

 1. Pomoc socjalna może być przyznana uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.

 3. Stypendium wypłacane jest co miesiąc z góry.

 4. Uczeń kończący szkołę otrzymuje ostatnią wypłatę stypendium za miesiąc, w którym

ukończył szkołę.

 1. Stypendium może być przyznane w zależności od sytuacji materialnej ucznia w pełnej

lub częściowej wysokości.

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest dochód na 1 członka rodziny,

dochód ten nie może przekroczyć wysokości minimum socjalnego.

 1. Stypendium socjalne w pełnej wysokości przyznane jest, gdy dochód na członka

rodziny stanowi mniej niż 60% minimum socjalnego.

 1. Wysokość stypendium socjalnego nie może być wyższa od wysokości czesnego

ustalonego na dany rok szkolny w czasie przyznawania świadczenia.

 1. Stypendia socjalne w częściowej wysokości mogą być przyznane uczniom, których

dochody na członka rodziny są wyższe niż 60% minimum socjalnego.

 1. Stypendium socjalne może wynosić 50% pełnej kwoty stypendium.

 2. Stypendia ze osiągnięcia muzyczne przyznawane jest za udział w konkursach muzycznych

Makroregionalnych lub ogólnopolskich na okres 1 roku.

& 7.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych o sytuacji materialnej Stypendium może być cofnięte i przyznane innej osobie w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia tj. od 31.08.2002 r.