Plan Rozwoju

Pobierz plik do druku: Plan rozwoju szkoły

Wstęp

Planowanie rozwoju szkoły rozpoczęto 20 czerwca 2001 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym podjęto m. in. decyzję o zakresie bieżących prac dla tej jednostki organizacyjnej ( m. in. opracowanie standardów do mierzenia jakości pracy szkoły). Spotkanie wszystkich nauczycieli poświęcone było głównie ustaleniu zadań i przybliżeniu założeń reformy oświaty.

Spotkanie, podczas którego dyrektor wyjaśnił, na czym polega mierzenie jakości pracy szkoły, odbyło się w sali Pałacu Małachowskich w dniu 20 września 2001 r.

Momentem przełomowym w pracach nad rozwojem szkoły stało się spotkanie śródroczne w dniu 19 stycznia 2002 r. Przed rozpoczęciem popisu, dyrektor rozdał rodzicom do wypełnienia ankietę na temat oczekiwań ich i uczniów wobec szkoły oraz nauczycieli jako wychowawców dzieci powierzonych ich opiece. Spodziewano się, iż Rodzice, którzy de facto decydują o istnieniu placówki, okażą zainteresowanie rozwojem szkoły.

Po popisie, odbyło się zebranie ogólne, które miało przybliżyć i zorientować zainteresowanych w przeobrażeniach, jakie niesie reforma szkolnictwa, w możliwościach jakie otwierają się przed uczniami w zakresie ich samorealizacji i kształtowania indywidualnych osobowości.

Kolejnym krokiem MJPS było zebranie Rady Pedagogicznej z Rodzicami mające na celu ustalenie przydziału czynności związanych z obchodami 5-lecia szkoły oraz ustalenie terminu podsumowania mierzenia jakości pracy szkoły na koniec czerwca 2002 roku.

Poszczególne etapy MJPS poprzedzono dodatkowymi wewnętrznymi konsultacjami z nauczycielami.

Pierwsze problemy, jakie pojawiły się podczas tego procesu, to niechęć rodziców i nauczycieli do wypełniania ankiet, niezrozumienie zawartych tam treści, podobieństwo odpowiedzi rodziców będących w sąsiedztwie. Nadto brak było informacji potwierdzających wyobrażenie ankietowanych o jakości pracy szkoły, opinie rodziców były bardzo pozytywne i ogólne. Tak więc wyniki ankiet nie całkiem dawały odpowiedź na oczekiwania kierownictwa i okazało się, że nie są najlepszym narzędziem MJPS.

Uzyskano jedynie częściowe odpowiedzi na temat mocnych i słabych stron szkoły i tylko częściowo odpowiedziano na pytanie, jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności.

-2-

Ustalono zatem bardzo ogólny plan rozwoju szkoły, powołano sekcji fletu poprzecznego (nauczyciel teorii muzyki posiada uprawnienia do nauczania na powyższy instrument), utworzono oddział w Garbowie i Przybysławicach.

Jednakże realizacja planu rozszerzenia działalności szkoły o naukę gry na flecie poprzecznym nie powiodła się, jak również efekty kształcenia w klasie fortepianu był niezadowalające. We wrześniu 2002 r. postanowiono przeprowadzić ewaluację pracy szkoły na rok szkolny 2002/2003, co zostanie opisane w kolejnych rozdziałach naszego projektu.

I. Informacje ogólne

Charakteryzowana szkoła zlokalizowana jest w miasteczku uzdrowiskowym liczącym niecałe 5 tys. mieszkańców, w gminie zamieszkałej przez niespełna 10 tys. osób.

W mieście dzieci i młodzież uczą się w 5 szkołach; w 2 szkołach podstawowych i 3 ponad-podstawowych. Rokrocznie do Nałęczowa przybywa ok. 24 000 kuracjuszy oraz 6 000 wycieczkowiczów. W mieście funkcjonuje nie najlepiej zorganizowany system komunikacji autobusowej a oddalona o 3,5 km stacja kolejowa stwarza złe warunki dojazdu do placówek szkolnych.

Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. J. Paderewskiego powstała w 1997 roku. Obecnie zalicza się do małych pod względem wielkości placówek oświatowych kształcących zawodowo. Prowadzi ją osoba fizyczna, a nadzór nad kształceniem sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, reprezentowane przez Kuratora Regionu z siedzibą w Lublinie.

W szkole kształci się około 30 uczniów uczęszczających do 3 sekcji instrumentalnych: fortepianu, skrzypiec i gitary klasycznej. Oddziały zorganizowane są w systemie popołudniowym. Profil szkoły określony został przez główne kierunki kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży. Specjalizacje na poszczególnych kierunkach ulegają częstym zmianom, odpowiednio do ujawnionego uzdolnienia i zainteresowania uczących się osób.

W obecnym roku szkolnym wprowadzono obok dotychczas prowadzonej klasy fortepianu i gitary klasycznej – klasę skrzypiec. Opracowano dla nich odpowiednie dokumentacje programowe,

-3-

zgodne z wytycznymi przez Ministra Kultury dostosowane jednak do możliwości, zdolności i upodobań uczniów.

Kandydaci do szkoły (chłopcy i dziewczynki) rekrutowani są z miejscowego przedszkola i SP oraz z okolicznych szkół stopnia podstawowego i gimnazjalnego.

Znaczna większość uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego, około 60 % posiada pochodzenie robotnicze a 40 % inteligenckie.

W mieście oraz gminie, jak również w okolicznych gminach, jest to jedyna tego typu placówka, kształcąca oraz uzupełniająca braki w zakresie edukacji muzycznej. Ta okoliczność generuje nasze działania, których za cel przyjęliśmy nie tylko doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, ale także wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej.

2. Założenia planu

Szkoła realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o szczegółowo opracowane roczne plany pracy wychowawczo-dydaktyczne. Każdy plan roczny stanowi podstawę do tworzenia planów pracy dla poszczególnych sekcji. Strukturę planu rocznego przedstawia tabela 1.

Tabela 1- Struktura planu wychowawczo-dydaktycznego w PSM I St. w Nałęczowie

.

Elementy struktury programu

1.

Cele programu

2.

Elementy programu

3.

Lokalizacja

4.

Korzyści uzupełniające

5.

Podmioty realizujące

6.

Warunki rozpoczęcia i realizacji programu

7.

Koncepcja wstępna i projekt

8.

Uwarunkowania zewnętrzne w realizacji programu

9 acheter levitra moins cher.

Czas realizacji

10.

Dokumenty strategiczne, w których może być umieszczony program i placówki wspierające

działanie programowe

II Plan szczegółowy

– wizja i misja szkoły

Wizja szkoły wywodzi się z założenia, że jesteśmy placówką stwarzającą każdemu uczniowi warunki do harmonijnego rozwoju i samorealizacji muzycznej.

Uczniom oferujemy:

· wspomaganie w rozwoju  i osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych, aspiracji życiowych, pracy na rzecz wspólnego dobra.

· zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na kształcenie w szkołach II-go stopnia.

· przygotowanie do promowania regionu.

· systematyczne doskonalenie jakości pracy.

· osiąganie wysokiej samooceny.

Misja.

Podstawowym celem, założonym w 1997 roku , jest rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży w naszej społeczności, na poziomie pozwalającym kontynuować naukę w szkołach muzycznych stopnia wyższego. Zadaniem placówki jest szerzenie i kultywowanie tradycji muzycznych i kulturalnych w Nałęczowie. Jako placówka stopnia podstawowego ma zadanie umuzykalniać, rozśpiewać i tak zainteresować dzieci oraz lokalną młodzież uprawianiem sztuki muzycznej, by odciągnąć ją od zgubnych wpływów patologii społecznych takich, jak: alkoholizm, narkomania, nikotyna.

Misja PSM w Nałęczowie wynika z braku innej placówki oświatowej o tym profilu i pozwala młodemu pokoleniu rozwijać własne uzdolnienie i przygotować do dalszego kształcenia w szkołach wyższego stopnia. Misja pozwala więc na stworzenie szans wizji lepszego, bardziej wrażliwego na piękno przyszłego Polaka.

Podstawowym celem szkoły i jej głównym zadaniem jest ochrona wartości dziedzictwa kulturowego makroregionu. Pozostałe cele przedstawia tabela 2.

Tabela 2- Podstawowe cele działalności szkoły

Lp.

Podstawowe cele działalności szkoły

1.

Kształtowanie i rozwijanie osobowości i sfery emocjonalnej uczniów

2.

Kształcenie muzyczne zgodne z zatwierdzonymi programami nauczania

3.

Szerzenie kultury muzycznej, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, rozbudzanie chęci poszukiwania i odnajdywania w sobie nowych możliwości i zaspokajanie zainteresowań muzycznych

4.

Diagnozowanie teoretycznych przedmiotów muzycznych i praktycznej nauki na instrumencie

5.

Współpraca z miejscowymi szkołami, ośrodkami kultury i placówkami kulturalnymi, miejscowym środowiskiem uzdrowiskowym. Współpraca z okolicznymi szkołami wiejskimi.

Zadania szkoły wynikają z zarysowanych celów. Przedstawia je tabela 3.

Tabela 3-  Główne zadania szkoły

Lp.

Główne zadania szkoły

1.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentalnych

2.

Prowadzenie różnego rodzaju szkoleń i kursów doskonalących w zakresie umuzykalniania

3.

Organizowanie praktycznego kształcenia muzycznego

4.

Organizowanie egzaminów z teorii kształcenia muzyki oraz egzaminów potwierdzających umiejętności muzyczne

5.

Organizowanie bazy techniczno-dydaktycznej dla działalności podstawowej oraz eksperymentów i innowacji pedagogicznych

6.

Realizacja innych zadań edukacyjnych określonych przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego

Działalność statutowa szkoły wynika z posiadanych przez szkołę uprawnień. Najważniejsze

z nich wynikające z działalności statutowej szkoły, ujmuje tabela 4.

Tabela SEQ Tabela \* ARABIC 4. Posiadane uprawnienia szkoły

Lp.

Posiadane uprawnienia

1.

Prowadzenie pełnego zakresu statutowej działalności edukacyjnej na zasadach szkoły publicznej

2.

Prowadzenie kształcenia i doskonalenia muzycznego w różnych formach kursowych

i ogniskowych

3.

Prowadzenie egzaminów objętych szkolnymi programami nauczania oraz egzaminów kształcenia muzycznego i egzaminów eksternistycznych w tym zakresie.

4.

Wydawanie stosownych świadectw szkolnych, zaświadczeń i innych dokumentów końcowych

Szkoła jest zorganizowana w 2 okolicznych szkołach podstawowych, zaś jej kancelaria mieści się w odrębnym budynku. Techniczne i dydaktyczne wyposażenie szkoły wymaga jeszcze wielu uzupełnień.

Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowany i stale doskonalący się zespół, zapewniający właściwą realizację zadań dydaktycznych.

Dla kandydatów zamierzających rozpocząć naukę w szkole opracowano szczegółową ofertę edukacyjną, zawierającą zestawienie oraz charakterystykę wszystkich rodzajów działalności . Zawarte tam propozycje zostały już w wielu przypadkach zrealizowane z pozytywnym skutkiem.