Archiwum - styczeń, 2017

13
sty

Regulamin XVIII edycji MIM – kategoria instrumentalisci

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Konkursy, Ogólne "

Regulamin w kategorii instrumentaliści

 

Konkurs  jest dwuetapowy i otwarty dla publiczności. Etap pierwszy polega na przesłuchaniach szkolnych i wysłaniu na adres organizatora płytki DEMO oraz LINKU nagrania na adres e-mail organizatora. Nagrane płyty powinny zawierać opis WYŁĄCZNIE z imieniem i nazwiskiem uczestnika, nr grupy  oraz wykonywanymi tytułami utworów i kompozytorów w kolejności ich wykonywania. Wszystkie niezbędne informacje powinny być zawarte z Karcie Zgłoszenia.

Jury oceni kandydatów przesłuchań, z których wyłoni finalistów do końca kwietnia 2017 r. Laureaci obowiązani są do występu w koncercie  finałowym  w 5-6 czerwcu 2017 roku.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych pierwszego stopnia, realizujących program publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:

GRUPA I    uczniowie klas I – II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego

GRUPA II   uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego

GRUPA III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego i klasy III i IV cyklu czteroletniego.

GRUPA IV   zespoły: kategoria a) zespoły jednorodne (od duetu do sekstetu)

kategoria b) zespoły kameralne

 

Kolejność wykonywanych z pamięci utworów jest dowolna. W przypadku zespołów dozwolona jest prezentacja z nut.

Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym danej grupy.

Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają Jurorzy. Jury oceniać będzie:

– interpretację utworów,                                                                                                                                                                                                                                                                                         – intonację,                                                                                                                                              – ekspresję wykonawczą i ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia, wypełnioną wyłącznie pismem drukowanym prosimy przesłać wraz                              z płytką, dowodem wpłaty, linkiem nagrania, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna., na adres biura:

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie ul. Partyzantów 8; 24-150 Nałęczów oraz drogą e-mail na adres: psmnaleczow@gmail.com

Wpisowe w kwocie 100,00 złotych należy wpłacić na konto Szkoły Muzycznej do dnia 30 marca 2017 r. z dopiskiem „Moje inspiracje muzyczne”  na konto: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Nr:  38 8733 0009 0013 3216 3000 0010

IBAN: PL 388733 0009 0013 3216 3000 0010

SWIFT: POLUPLPR

 

 

W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające wymaganiom.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, a laureaci nagrody.

Koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.

Zbiorcza punktacja konkursowa będzie podana na stronie internetowej

Wszystkie informacje dotyczące programu konkursu i regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej: www.psmn.pl

Laureaci zobowiązani są do udziału w Finale Konkursu w dniach 5 i 6  czerwca 2017 r.,  a w przypadku zespołów posiadania własnych pulpitów i podnóżków.

Wysłanie zgłoszenia uczestnika oznacza akceptację regulaminu.

Obowiązujący program:

 

GRUPA I

Utwór lub utwory dowolne, czas trwania występu 5 min.

GRUPA II

Utwór z muzyki dawnej

Utwór lub utwory dowolne –  jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu. Czas trwania występu 8-10 min.

GRUPA III

Utwór liryczny o charakterze kantylenowym

Utwór w formie wariacji, ronda, jedna część sonaty lub sonatiny

Utwór lub utwory dowolne, jeżeli program obowiązkowy nie wypełni czasu regulaminowego. Czas trwania występu: 10-15 min.

GRUPA IV

Kategoria a i b- program dowolny .Czas trwania występu 6-8 min.

W kwestiach organizacyjnych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr.: 81 50 15 111 ; kom.:785 778 963  lub         e-mail : psmnaleczow@gmail.com

 

Postanowienia końcowe:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na wszystkich polach eksploatacji.

 XVIII-Karta-zgłoszenia-w-kategorii-instrumentaliści-polski1  

 

Regulamin Konkursu „Moje inspiracje muzyczne” w kategorii plastyka i literatura

 

 Cele konkursu

Ideą konkursu jest dążenie do tworzenia warunków i umożliwienie uczniom twórczego wyrażania uczuć i doznań podczas słuchania muzyki.

Wychodząc z założeń konkursowych chcemy dać szansę każdemu uczestnikowi na twórcze odkrywanie samego siebie. Pragniemy aby samo uczestnictwo stało się nagrodą dla każdego biorącego w nim udział i tworzyło motywację do dalszej jego pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie. Zdecydowanie łowimy i promujemy młodych wybitnie utalentowanych artystów.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w pięciu  kategoriach wiekowych:

I – Szkoły Podstawowe  – klasy I-III ( z wyjątkiem kategorii literatura)

II – Szkoły Podstawowe  – klasy IV-VI

III- Gimnazja

IV –  Szkoły ponad gimnazjalne

V- szkoły ogniska plastyczne

Stosowane techniki artystycznego wyrazu są dowolne. Liczba nadesłanych prac plastycznych z każdej szkoły nie może przekroczyć 10 szt.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca każdego roku (liczy się data stempla pocztowego).

Prace należy podpisywać drukiem komputerowym, podając: imię, nazwisko i wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego z numerem telefonu i/lub e-mail, nazwę i adres szkoły do której uczeń uczęszcza oraz imię i nazwisko Dyrektora szkoły. Prace konkursowe powinny być opieczętowane pieczęcią szkoły lub nadesłane z opieczętowanym listem przewodnim z wyszczególnieniem nazwisk i tytułem prac uczniów danej szkoły i opiekuna.

Prace prosimy nadsyłać na adres: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie 24-150 Nałęczów ul. Partyzantów 8  z dopiskiem Konkurs „Moje inspiracje muzyczne”. Szczegółowe tematy kolejnej edycji zawarte są w zbiorze, tak by chętni mieli dość czasu na przemyślenia i właściwe zrozumienie tematu.

Laureaci otrzymują Zbiór nagrodzonych prac artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”, statuetkę laureata i  dyplom. Dyplom zawiera: imię i nazwisko laureata, nazwę szkoły do której uczęszcza,  lokatę, nazwę konkursu, temat kolejnej edycji, podpisy jurorów i organizatora konkursu oraz datę uroczystości rozdania nagród. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymują Podziękowania i zbiór. Zbiorów książkowy otrzymują również biblioteki szkolne szkół  biorące udział w konkursie.

Nauczyciele laureatów lub laureaci informowani są drogą telefoniczną lub e-mailową o miejscu, terminie i godzinie uroczystości wręczenia nagród. Finał konkursu odbędzie się 5-6 czerwca  2017 r. w Nałęczowie, po wydaniu Zbioru nagrodzonych prac  artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz prac według uznania członków jury.

Decyzje jury są nieodwołalne.

Zasady oceniania prac literackich polegają  na niezależnej ocenie członków komisji. Wygrywają prace z największą ilością punktów. Prace plastyczne oceniane są według zgodności z tematem kolejnej edycji,  techniki i oryginalności przekazu.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane i nie są zwracane autorom.

Laureatom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli osobiście odebrać nagród, organizator przesyła je na wskazany przy pracy konkursowej adres na koszt laureata.

 

9
sty

XX Koncert Kolęd

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Ogólne "

 

 

 

kioncert-9-01-2017-plakat

http://www.psmn.pl/ogolne/xviii-miedzynaro…piracje-muzyczne/

https://youtu.be/qw8YmAYSass