Przedszkole Muzyczne

Pobierz plik do druku: informacje o przedszkolu muzyczny

Od nowego roku szkolnego 2007/2008 proponujemy rodzicom, chętnym kształcić swoje dzieci muzycznie, zapisy do Przedszkola Muzycznego.

Opis Zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy  raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych i wrażliwości dzieci.

Zajęcia w Przedszkolu dzielą się na:

· indywidualne- nauka gry na fortepianie

· zajęcia umuzykalniające – grupowe.

Nauka gry na fortepianie bazuje na wzorcach Szkół Muzycznych, gdzie przedmiot główny oparty jest na relacji mistrz- uczeń.

Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie 15-30 minut. Na zajeciach bardzo wskazana jest obecność rodzica / opiekuna/.

Podczas tych zajęć, dzieci poznają pierwsze tajniki zawodu muzyka. W początkowej fazie są to umiejętności czytania nut, wydobywania dźwięku, poznawania rytmu i wartości nutowych.

W kolejnych miesiącach dzieci uczą się coraz trudniejszych elementów, jak dynamiki, artykulacji czy dodawania charakteru w wykonywanym utworze.

Wzorem SM, za bardzo ważny i nieodzowny element zawodu muzyka uznaliśmy, obycie ze sceną. Na koncertach publicznych mali artyści zdobywać będą, pierwsze doświadczenia sceniczne.

Zajęcia umuzykalniające trwają 30 minut i są realizowane w grupach wiekowych; 4-5 lat oraz 5-6 lat. Grupy nie mogą liczyć więcej niż 16 dzieci.

Ponieważ na tych zajęciach dzieci w wieku 4-5 lat poznają podstawowe pojęcia muzyczne, poznają struktury muzyczne i uczą się ekspresji, dlatego są tak bardzo ważne.

Grupa wiekowa 5-6 lat poznaje elementy notacji muzycznej ( nuty, klucze, pauzy, wartości i rytm), uczą się posługiwania terminologia muzyczną, a wszystko to w formie zabawy i ćwiczeń przy muzyce. Pozwala to na rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej. Zajęcia umuzykalniające stwarzają możliwość rozwijania u dzieci śmiałości, współpracy w grupie i odpowiedzialności.

Zapisy

Zapisy do Przedszkola Muzycznego odbywać się będą dwa razy w roku / wrzesień , marzec/ oraz na początku każdego miesiąca.

Indywidualne lekcje gry na fortepianie odbywać się będą przed i po zajęciach grupowych.

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Muzycznego oraz Umowę, można pobrać w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej: www.psmn.pl

Opłaty

Nauka gry na fortepianie

Lekcja indywidualna 15 minut- 18 zł za lekcję

Lekcja indywidualne 30 minut- 28 zł za lekcję

Jednorazowa opłata wpisowa 30 zł.

Za dziecko kontynuujące naukę opłata nie jest pobierana. Wyjątek stanowią przypadki , gdy dzieci uczęszczają tylko na zajęcia z fortepianu, opłata abonamentowa wynosi 30 zł miesięcznie.

Uwaga.

Dla rodziców zapisujących do Przedszkola więcej niż jedno dziecko stosuje się 20% upust.

Cennik zajęć

zajęcia

X-I, III-V

IX, II, VI

średnia

za 10 m-cy

alternatywnie przez 12 m-y na m-c wyn.

umuzykalnienie

80 zł

40 zł

680 zł

57zł/ miesiąc

umuzykalnienie + 1 lekcja gry 15 minut

110 zł

55 zł

935 zł

78zł/ miesiąc

umuzykalnienie + 2 „ „ po 15 minut

140 zł

60 zł

1160 zł

97zł/miesiąc

umuzykalnienie + 1 „ „ 30 minut

150 zł

70 zł

1260 zł

105zł/miesiąc

Umuzykalnienie + 2 „ „ po 30 minut

220 zł

100 zł

1840 zł

153,50/ mie-c

Dzieci w wieku przedszkolnym

Lekcje gry na fortepianie ( bez umuzykalnienia) opłata miesięczna

X-I, III-V

IX, II, VI

średnia za 10 miesięcy

alternatywnie za 12 miesięcy / m-c

1 lekcja w tygodniu

2 lekcje w tygodniu

1 lekcja w tygodniu

2 lekcje w tygodniu

1 lekcja

w tyg.

2 lekcje

w tyg.

1 lekcja w tyg.

2 lekcje w tyg.

Lekcje 15

minut

40 zł

80 zł

20 zł

40 zł

340zł

680 zł

28,50zł

57 zł

Lekcje 30

minut

80 zł

160 zł

40 zł

80 zł

680 zł

1360 zł

57 zł

113,50 zł

Kalendarz Zajęć

W roku szkolnym 2008/2009 zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Rozpoczęcie zajęć przewiduje w dniach między 10 a 15 września

Dzień wolny 1,10  listopada

Przerwa świąteczna 22-2 styczeń 2009r

Ferie zimowe zgodnie z ustaleniami dla woj. lubelskiego: 2-15 luty 2009r

Wiosenna przerwa świąteczna 09.- 14.04.2009r

Dni wolne- 2 maj, 12 czerwiec 2009r.

Zakończenie roku szkolnego 12-14 czerwca 2008r

Przewidziane koncerty:

– Święto Nauczyciela,

– „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

– Popis śródroczny dla rodziców i dziadków ok. 21 styczeń 2009r.

– „Dzień Matki”

– Popis końcoworoczny – 18.06.2009r.

Kalendarz zajęć jest zbieżny z rokiem kalendarzowym województwa lubelskiego.

Kwalifikacje kadry

Nauczyciele Przedszkola Muzycznego stanowią absolwenci lub studenci Akademii Muzycznych.

Nauczyciele zajęć umuzykalniających, to absolwenci lub studenci Akademii Muzycznych lub Wydziałów Edukacji Muzycznej ze specjalnością rytmika z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczyciele fortepianu, to kwalifikowana kadra pedagogiczna Szkoły Muzycznej w Nałęczowie.

Regulamin Przedszkola

& 1.

Zajęcia w Przedszkolu Muzycznym odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

& 2.

Program nauczania w Przedszkolu przewiduje:

– indywidualną naukę gry na fortepianie,

– zajęcia umuzykalniające , w grupach 8-15 dzieci.

& 3.

Nauka gry na fortepianie przewidziana jest dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, a dobrowolna dla dzieci młodszych.

& 4.

Czas trwania zajęć:

– nauka gry na fortepianie; 15-30 minut ( nie mniej niż raz w tygodniu)

– umuzykalnienie raz w tygodniu:

a). grupa młodsza – 30-45 minut

b). grupa starsza 45 minut.

& 5.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły ponoszą opiekunowie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas lekcji ponoszą nauczyciele.

& 6.

Opłaty ustalane są na początku września i obowiązują w ciągu całego roku szkolnego.

& 7.

Nieobecność na zajęciach grupowych nie zmienia czesnego. Nieobecność na zajęciach fortepianu, tylko po wcześniejszym odwołaniu bezpośrednio u nauczyciela, pozwala na zmniejszenie opłaty w miesiącu następnym.

& 8.

Rodzice ( opiekunowie prawni) maja obowiązek uiszczania opłat z góry w pierwszym tygodniu trwania zajęć.