Rada Rodziców

Pobierz plik do druku: regulamin rady rodziców

Skład Rady Rodziców

I. Mazur-

M. Wójcik-

A. Niewinna-

Wybory przewodniczącego RR i ustalenie planu pracy powinno się dokonać do końca września 2008r

Regulamin Rady Rodziców

przy PSM I Stopnia im. I.J. Paderewskiego

w Nałęczowie

podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r art. 53 i54 ( jednolity tekst Dz. U nr 256 z dnia 2 grudnia 2004r, poz. 2572).

2. Statut szkoły Muzycznej w Nałęczowie; Rozdział III – Organy Szkoły, & 15- 23

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców PSM w Nałęczowie, zwanej dalej Radą Rodziców (RR).

Rozdział II

Nazwa reprezentacji rodziców

§2

1. W szkole działa reprezentacja wszystkich rodziców pod nazwą „Rada Rodziców”.

2. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

Rozdział III

Cele i zadania Rady Rodziców

&3

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomnianych realizacji celów i zadań szkoły; gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie użytkowania tych funduszy; zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w sekcjach,

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów czy trudności,

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie kształcenia muzycznego swoich dzieci i wychowania ,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

4. Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Rozdział IV

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§4

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców w sekcji.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Sekcyjną Radę Rodziców” składającą, się z 1- 2

osób, tak aby można było w szkolnej RR utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika

i sekretarza.

3.Wszyscy członkowie sekcyjnych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a) . Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

b) Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady rodziców.

5.Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane dwa razy w ciągu roku szkolnego.

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, sekretarza, oraz 2 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

7. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, na pierwszym swoim posiedzeniu.

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub pozostałych rodziców – dla realizacji określonych zadań.

§5

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września i nie dłużej, niż do dnia 31 października ostatniego roku kadencji.

2. Skład zarządu Rady Rodziców może zostać uzupełniony o rodziców z nowo przyjętych klas pierwszych w wyborach uzupełniających we wrześniu każdego roku szkolnego.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

&6

1. Uchwały podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący –

3. Uchwały są protokołowane. Za protokóły Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

4. W przypadku zebrania plenarnego Rady Rodziców wyznacza się również drugi termin zebrania – na pół godziny po pierwszym. Uchwały podjęte na tym zebraniu są prawomocne niezależnie od kworum.

Rozdział VI

Wybory do organów Rady Rodziców

&7

l. Wybory do Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od ustalonej dla danego organu. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + 1 głos prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy maja obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły,

f)plenarna dyskusja programowa,

g) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności RR w następnej kadencji,

h) wybory nowych organów RR, 100mg viagra

i) wolne glosy i wnioski.

&8

l. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 6, z tym,

że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów.

Rozdział VII

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

&9

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek rad sekcyjnych rodziców z co najmniej dwu sekcji, na wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej.

§10

l. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż l raz na 2 miesiące. Na posiedzenia prezydium może być zaproszony dyrektor szkoły oraz inni pracownicy szkoły.

2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§11

l. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców, Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przed-stawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców.

§12

l. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, wynikają z potrzeb realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły.

§13

l. Zebrania rodziców z poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy prowadzących sekcje lub samych rodziców.

Rozdział VIII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

& 14

l. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł;

a) ze dobrowolnych składek rodziców,

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady,

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego,

d) z innych źródeł.

§ 15

l. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu rad sekcji. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada sekcji może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. sekcyjna rada rodziców może też całkowicie odstąpić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca sekcji.

§16

l. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „Preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

&17

Preliminarz wydatków Rady Rodziców

Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

1. 10% środków zebranych przez rodziców danej sekcji jest do dyspozycji sekcyjnej rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców sekcji rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą sekcji.

2. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez w sekcjach, wycieczek, wyjazdów do filharmonii, teatrów muzycznych inne wydatki na rzecz całej klasy.

§18

Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji RR.

§19

l. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na następujące cele:

a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dopłat do wyjazdów

b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak: dzień patrona, Dzień

Dziecka, konkursów instrumentalnych, wokalnych , uroczystości końcoworocznych (ognisk) itp.,

c) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, warsztatowych,

d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych,

e) sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły,

f) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg potrzeb,

g) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości R R,

h) inne.

§20

l. Wydatkowanie środków RR pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. Środki te mogą być wydatkowane na:

l. Wydatkowanie środków Rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzi-cielska. Środki te mogą być wydatkowane na:

a) wydatkowanie celów zawartych w &18,

b) finansowanie własnych projektów RR

c) lokowanie środków RR na korzystnych kontach lub w postaci zakupu akcji,

2. Sposób wydatkowania środków RR może być zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki rzeczowe na rzecz Rady Rodziców.

Rozdział IX

Obsługa księgowo-finansowa środków finansowych Rady Rodziców

§21

l. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się skarbnika. Płacę skarbnika ustala prezydium Rady Rodziców.

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

4. Prezydium Rady Rodziców udziela pełnomocnictwa do dysponowania środkami Rady Rodziców zgromadzonymi na koncie bankowym wybranego członka RR.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§22

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły -prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe zaprasza dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawo-wych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrektora szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Rade Pedagogiczną- prezydium RR może złożyc pisemne zażalenie na w/w stan do organu prowadzącego szkołę / CEA Regionu Lubelskiego z siedziba w Lublinie przy ul. Muzycznej 8/.

&23

Członkowie sekcyjnych RR, prezydium RR, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych obowiązków przed upływem kadencji, uczeń odchodzi ze szkoły lub jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

&24

RR posługuje się pieczęciami podłużnymi o treści;

a) „Rada Rodziców Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie”

b) Przewodniczący Rady Rodziców”

&25

Niniejszy regulamin przyjęto w ………………….. 2008r.